Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Νομική ειδοποίηση

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Roca Hellas S.A, τα στοιχεία της οποίας εμφανίζονται παρακάτω:
Όνομα εταιρείας: Roca Hellas S.A.
Διεύθυνση: Γ. Λαζάνη 10, Αττική
Τηλ .: (+30) 210 2837882
Email: gdpr@roca.net

Τα εν λόγω δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον χειρισμό και τη διαχείριση των αιτημάτων που μπορεί να προωθείτε μέσω του ιστότοπού μας και, αν το εξουσιοδοτείτε για την αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας και, στην περίπτωση των ανακοινώσεων διαφημιστικού χαρακτήρα η συγκατάθεσή σας.

Η λήψη των εν λόγω δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. Διαφορετικά, δεν θα ήταν εφικτή η αναγνώριση της σχέσης σας ως πελάτη της Roca. Αντίθετα, τα δεδομένα σας σχετικά με τη διαβίβαση ηλεκτρονικών διαφημιστικών μηνυμάτων δεν είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της εν λόγω συμβατικής σχέσης. Δεν θα ληφθούν αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό, και οποιαδήποτε επεξεργασία θα πραγματοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο τρίτα μέρη στα οποία η Roca Hellas S.A. δεσμεύεται νόμιμα να παράσχει τα δεδομένα θα έχουν πρόσβαση σε αυτά, καθώς και εταιρείες εκείνες που ενδέχεται να έχουν αναλάβει τις εσωτερικές υπηρεσίες διαχείρισης της εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι αναγκαίο, χρήσιμο και συναφές, και σε κάθε περίπτωση για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης. Μόλις ολοκληρωθεί η σχέση, τα δεδομένα θα διατηρούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις και η πρόσβαση σε αυτά θα αποκλείεται δεόντως. Πιο συγκεκριμένα, θα αποκλείεται η πρόσβαση σε αυτά για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να ασκήσετε δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής, και να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στέλνοντας ένα μήνυμα στο e-mail gdpr@roca.net. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αξίωση στο Ισπανικό Γραφείο Προστασίας Δεδομένων ή στον αντίστοιχο οργανισμό της Ελλάδας.

Νομική ειδοποίηση