Βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής

Βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής

Στόχος του προγράμματος Eco Roca είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον να εντάσσεται σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής μας

Η δέσμευσή μας ως προς την προστασία του πλανήτη είναι μέρος της φιλοσοφίας μας και της καθημερινής μας λειτουργίας. Με αυτό το σκεπτικό, δημιουργήσαμε την ιδέα «Roca Loves the Planet», την οποία εφαρμόζουμε σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και ανάπτυξης προϊόντων αλλά και στις κοινωνικές μας δραστηριότητες.

Όσον αφορά τις παραγωγικές διαδικασίες, εφαρμόζουμε από το 2008 το πρόγραμμα Eco-Roca, το οποίο (περιελάμβανε τους εξής δύο βασικούς στόχους: τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 25% έως το 2014 , σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2006, και τη διαχείριση των βιομηχανικών διεργασιών χωρίς απόβλητα μέσω του προγράμματός μας για μηδενικά απόβλητα (Zero Waste).

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, τη μείωση των εκπομπών CO2, η Roca έχει καταφέρει, στη διάρκεια της περιόδου 2006-2010, να μειώσει τη συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 14,9% και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 4,6%. Η βελτίωση αυτή αντιστοιχεί στη μη έκλυση 52.750 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η κατανάλωση φυσικού αερίου αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις παραγωγικές διαδικασίες.

Ό δεύτερος στόχος, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Zero Waste για την παραγωγή χωρίς απόβλητα, έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 75%.

Η εταιρεία μας